ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ
One-Stop Breast Clinic
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Τό ὑπερηχογράφημα εἶναι ἡ καλύτερη ἀπεικονιστική μέθοδος στά πλαίσια τοῦ καθημερινοῦ ἐλέγχου τῶν ἐξεταζομένων μέ σκοπό τήν ἀνίχνευση καί διάγνωση τῆς ὀγκολογικῆς νόσου.

Read more...

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

Tό μελάνωμα εἶναι ἕνας ὄγκος τοῦ δέρματος μέ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ἡ διάγνωσή του σέ πρώϊμο στάδιο εἶναι ὁ σημαντικώτερος παράγοντας γιά τήν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπισή του καί προϋποθέτει μακρόχρονη ἐμπειρία καί ἀπόλυτη ἐξειδίκευση.

Read more...

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Ἡ ὁλιστική ὀγκολογία ἀντιμετωπίζει τήν νόσο ὡς μία δυναμική διεργασία πού περιλαμβάνει πολλαπλές φάσεις ἐνεργειακῶν διαταραχῶν τῆς σωματικῆς, ψυχικῆς καί νοητικῆς ἰσορροπίας τοῦ ἀσθενοῦς...

Read more...

Ἡ φύση, λειτουργώντας τήν ἱσορροπία της, τοποθετεῖ ἀπέναντι σέ κάθε χαρά ἀναγκαῖα μία ἰσόποση λύπη.
Ἐπανερχόμενοι στό "μέτρον" ἔχουμε μία τελευταῖα εὐκαιρία νά σώσουμε τήν ἀνθρωπότητα.