ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ
Ὑπερηχογράφημα μαλακῶν μορίων Ἐντοπισμός καί χαρτογράφηση λεμφαδένων Triplex Ἀγγείων Read more...
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΨΙΕΣ Βιοψία δερματικῶν βλαβῶν Βιοψία ψηλαφητῶν καί μή ψηλαφητῶν εὑρημάτων μαστοῦ.. Read more...
ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ἡ ἐλαστογραφία εἶναι μία ἐπιπρόσθετη μέθοδος μέ τήν ὁποῖα μποροῦμε νά ἐκτιμήσουμε τήν ἐλαστικότητα τῶν ἐξεταζομένων μέ τό ὑπερηχογράφημα ἱστῶν. Read more...