Μαστογραφία καί ἐμβολιασμός

Μαστογραφία καί ἐμβολιασμός

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ὅτι ὅσες γυναῖκες κάνουν ἐμβόλιο COVID-19 συνιστᾶται νά καθυστερήσουν τήν προγραμματισμένη μαστογραφία τους 6-8 ἑβδομάδες μετά τήν δεύτερη δόση.

Το θέμα προέκυψε ὅταν ἀναφέρθηκε ψηλαφητή διόγκωση τῶν μασχαλιαίων καί τραχηλικῶν λεμφαδένων τῶν ὑπό ἔλεγχο γυναικῶν, σέ ποσοστό 11, 6 % μετά τήν πρώτη, καί 16 % μετά τήν δεύτερη δόση τοῦ ἐμβολίου, ἡ ὁποῖα ἐμφανίζεται 2 - 4 ἡμέρες μετά τόν ἐμβολιασμό καί διαρκεῖ κατά μέσον ὅρο 10 ἡμέρες (γιά τό ἐμβόλιο Pfizer). Ἡ λεμφαδενοπάθεια αὐτή ἀφορᾶ τήν σύστοιχη μέ τήν πλευρά τοῦ ἐμβολιασμοῦ μασχάλη καί ὑπερκλείδια χώρα.

(https://www.sbi-online.org/Portals/0/Position%20Statements/2021/SBI-recommendations-for-managing-axillary-adenopathy-post-COVID-vaccination.pdf)

Ἐφ’ ὅσον τά εὑρήματα αὐτά βασίζονται σέ κλινικές ἐκτιμήσεις (ψηλάφηση), ἡ συχνότητά τους ἀναμένεται νά εἶναι μεγαλύτερη στίς συνηθισμένες ἐργαστηριακές ἐξετάσεις (μαστογραφία καί ὑπερηχογράφημα). (https://www.healthline.com/health-news/covid-19-vaccine-can-cause-false-positives-on-breast-cancer-mammograms)

Ἐν τούτοις, λεμφαδενοπάθεια μέ ὕποπτους χαρακτῆρες διαπιστώθηκε ἀκόμη καί σέ ἐξεζητημένες ἐργαστηριακές ἐξετάσεις, ὅπως ἡ τομογραφία ἐκπομπῆς ποζιτρονίων (PET – CT), ὅπου ἡ κατακράτηση διήρκεσε 5 ἑβδομάδες

https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2021210386)

 

Ἡ κατάσταση αὐτή ὁδήγησε σέ ἀρκετές περιπτώσεις σέ ὑπερσταδιοποίηση τῶν εὑρημάτων ἐκ μέρους τῶν ἀκτινοδιαγνωστῶν καί σέ πραγματοποίηση περιττῶν ἐπεμβάσεων (ἐξετάσεων, βιοψιῶν καί χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων). Μέ τήν σειρά του, τό γεγονός αὐτό ὁδήγησε στήν πρόωρη ἔκδοση ὁδηγιῶν καί συστάσεων καθυστερήσεως προγραμματισμένων ἐξετάσεων ἐλέγχου μαστοῦ.

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021210275)

 

Ἡ διόγκωση λεμφαδένων δέν εἶναι ἀσυνήθιστη κατάσταση μετά ἀπό ἕναν ἐμβολιασμό, ἔχει δέ παρατηρηθεῖ καί σέ περιπτώσεις ἐμβολιασμοῦ γιά φυματίωση, γρίππη καί HPV (ἰός ἀνθρώπινων θηλωμάτων). Εἶναι μία κατάσταση παροδική καί ὑποχωρεῖ συνήθως μετά ἀπό 2 -5 ἑβδομάδες.

Προκειμένου νά διασαφηνισθεῖ ἡ αἰτία μίας λεμφαδενοπάθειας στήν ἀξιολόγηση τῶν ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν τό πλῆρες ἱστορικό πρόσφατου ἐμβολιασμοῦ. Δέν δικαιολογεῖται καθυστέρηση στήν πραγματοποίηση προγραμματισμένων ἐλέγχων μαστοῦ λόγῳ τῶν ψευδῶς θετικῶν εὑρημάτων ἐκ τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

(https://www.clinicalimaging.org/article/S0899-7071(21)00020-6/fulltext), (https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/mammogram/expert-answers/schedule-mammogram-after-covid-19-vaccine/faq-20508266)


Εκτύπωση   Email