Ὑγίανσις

Ὑγίανσις: ἡ ἀποκατάστασις εἰς ὑγείαν, ἀντίθετον τοῦ νόσανσις

 - Ὑγίανσις ἡ εἰς ὑγίειαν, νόσωσις δ΄ ἡ εἰς νόσον (Ἀριστοτέλης -  "ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ Α ")


Εκτύπωση   Email