Μαστογραφία καί ἐμβολιασμός

Μαστογραφία καί ἐμβολιασμός

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ὅτι ὅσες γυναῖκες κάνουν ἐμβόλιο COVID-19 συνιστᾶται νά καθυστερήσουν τήν προγραμματισμένη μαστογραφία τους 6-8 ἑβδομάδες μετά τήν δεύτερη δόση.

Το θέμα προέκυψε ὅταν ἀναφέρθηκε ψηλαφητή διόγκωση τῶν μασχαλιαίων καί τραχηλικῶν λεμφαδένων τῶν ὑπό ἔλεγχο γυναικῶν, σέ ποσοστό 11, 6 % μετά τήν πρώτη, καί 16 % μετά τήν δεύτερη δόση τοῦ ἐμβολίου, ἡ ὁποῖα ἐμφανίζεται 2 - 4 ἡμέρες μετά τόν ἐμβολιασμό καί διαρκεῖ κατά μέσον ὅρο 10 ἡμέρες (γιά τό ἐμβόλιο Pfizer). Ἡ λεμφαδενοπάθεια αὐτή ἀφορᾶ τήν σύστοιχη μέ τήν πλευρά τοῦ ἐμβολιασμοῦ μασχάλη καί ὑπερκλείδια χώρα.

(https://www.sbi-online.org/Portals/0/Position%20Statements/2021/SBI-recommendations-for-managing-axillary-adenopathy-post-COVID-vaccination.pdf)

Ἐφ’ ὅσον τά εὑρήματα αὐτά βασίζονται σέ κλινικές ἐκτιμήσεις (ψηλάφηση), ἡ συχνότητά τους ἀναμένεται νά εἶναι μεγαλύτερη στίς συνηθισμένες ἐργαστηριακές ἐξετάσεις (μαστογραφία καί ὑπερηχογράφημα). (https://www.healthline.com/health-news/covid-19-vaccine-can-cause-false-positives-on-breast-cancer-mammograms)

Ἐν τούτοις, λεμφαδενοπάθεια μέ ὕποπτους χαρακτῆρες διαπιστώθηκε ἀκόμη καί σέ ἐξεζητημένες ἐργαστηριακές ἐξετάσεις, ὅπως ἡ τομογραφία ἐκπομπῆς ποζιτρονίων (PET – CT), ὅπου ἡ κατακράτηση διήρκεσε 5 ἑβδομάδες

https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2021210386)

 

Ἡ κατάσταση αὐτή ὁδήγησε σέ ἀρκετές περιπτώσεις σέ ὑπερσταδιοποίηση τῶν εὑρημάτων ἐκ μέρους τῶν ἀκτινοδιαγνωστῶν καί σέ πραγματοποίηση περιττῶν ἐπεμβάσεων (ἐξετάσεων, βιοψιῶν καί χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων). Μέ τήν σειρά του, τό γεγονός αὐτό ὁδήγησε στήν πρόωρη ἔκδοση ὁδηγιῶν καί συστάσεων καθυστερήσεως προγραμματισμένων ἐξετάσεων ἐλέγχου μαστοῦ.

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021210275)

 

Ἡ διόγκωση λεμφαδένων δέν εἶναι ἀσυνήθιστη κατάσταση μετά ἀπό ἕναν ἐμβολιασμό, ἔχει δέ παρατηρηθεῖ καί σέ περιπτώσεις ἐμβολιασμοῦ γιά φυματίωση, γρίππη καί HPV (ἰός ἀνθρώπινων θηλωμάτων). Εἶναι μία κατάσταση παροδική καί ὑποχωρεῖ συνήθως μετά ἀπό 2 -5 ἑβδομάδες.

Προκειμένου νά διασαφηνισθεῖ ἡ αἰτία μίας λεμφαδενοπάθειας στήν ἀξιολόγηση τῶν ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν τό πλῆρες ἱστορικό πρόσφατου ἐμβολιασμοῦ. Δέν δικαιολογεῖται καθυστέρηση στήν πραγματοποίηση προγραμματισμένων ἐλέγχων μαστοῦ λόγῳ τῶν ψευδῶς θετικῶν εὑρημάτων ἐκ τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

(https://www.clinicalimaging.org/article/S0899-7071(21)00020-6/fulltext), (https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/mammogram/expert-answers/schedule-mammogram-after-covid-19-vaccine/faq-20508266)

ΕΛΕΟΣ ΜΕ ΤΑ ΤΟΥΒΛΑ

Ἡ ὑγεία μας εἶναι πολύτιμη.

Γιά νά εἶναι κάποιος ὑγιής πρέπει νά φροντίζει μέ εὐλάβεια νά διατηρεῖ συγχρόνως, στήν καλύτερη δυνατή κατάσταση, τήν τριαδική της ὑπόσταση: τήν σωματική, τήν πνευματική καί τήν ψυχική ὑγεία.

 Ὁ τρόπος πού χρησιμοποιοῦμε τόν νοῦ καθορίζει τό ἐπίπεδο τῆς πνευματικῆς μας ὑγείας.Ὅλα τά συστήματα ἐξουσίας βάλλουν κατά τοῦ νοῦ γιατί γνωρίζουν ὅτι, ὁ νοῦς εἶναι αὐτός πού κρατᾶ σέ σφιχτή συνοχή τήν τριαδική μας ὑγεία.Μέ τήν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας, ἡ ἐπίθεση κατά τῆς ἀκεραιότητας τοῦ νοῦ μας ἔχει καταστεῖ ἀνελέητη. Ὅλοι θυμόμαστε τίς διαφημίσεις τῆς παιδικῆς μας ἡλικίας γιατί εἶναι ἐγγεγραμμένες ἀνεξίτηλα στόν «σκληρό δίσκο» μας. Εἶναι γνωστό ἀπό πολλές δεκαετίες ὅτι μετά τά πρῶτα 7 δευτερόλεπτα στήν τηλεόραση, μεταπίπτουμε σέ κατάσταση ὑπνώσεως.

Εὑρισκόμενοι σε ὕπνωση ἔχουμε δεχτεῖ καί ἀπορροφήσει τόσα μηνύματα στό ὑποσυνείδητό μας ὥστε ἔχουμε χάσει τήν ἐπαφή μέ τόν νοῦ μας. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά βλέπουμε μέ νοητική ἀπάθεια ὅσα μᾶς «παρουσιάζει» τό σύστημα ἐξουσίας. Ἔχουμε μάλιστα τόσο διαποτισθεῖ καί ἀλλοτριωθεῖ πού, ἄν κάποιος ἤ κάτι προσπαθήσει νά μᾶς «ξυπνήσει» - καί ἑπομένως νά μᾶς χαλάσει τήν ἡσυχία μας – θά ὑπερασπισθοῦμε μέ πραγματικό μένος τό …. σύστημα (Μάτριξ).

Κυριολεκτικά βιώνουμε τόν μῦθο τοῦ σπηλαίου τοῦ Πλάτωνος.

  • Σέ πρόσφατη συνεδρίαση τοῦ ἁμερικανικοῦ κοινοβουλίου, ὁ ὁμιλητής ἐκφώνησε τήν καθιερωμένη προσευχή. Στό τέλος, μετά ἀπό το Ἀμήν  (πού στά Ἀγγλικά εἶναι a – men ), πέταξε τό νοητικό τοῦβλο a- women (στά πλαίσια τοῦ δῆθεν πολιτικῶς ὀρθοῦ) !!!!!
  • Ἡ «δημοκρατική» γερουσιαστής Πελόζι πρότεινε νά γίνουμε ὅλοι οὐδέτερα… Ἀντί πατέρας / μητέρα νά λέμε γονεῖς. Ἀντί ἀδελφός / ἀδελφή νά λέμε ἀδέρφια
  • Στό δῆθεν ἔγκριτο BBC μᾶς εἶπαν ὅτι ὁ καλύτερος «σωματικός» συνεργάτης μας πρέπει να εἶναι ὁ … ἑαυτός μας καί διάφορα βοηθήματα. Ἀλλά ἄν τύχει καί σωματικός σύντροφος προκύψει ὁ ἤ ἡ σύζυγος, νά φορᾶμε μάσκες !!!! (https://www.bbc.com/news/newsbeat-53736087)

Προστατεύουμε ἐπιτακτικά τόν ἐγκέφαλό μας !!!

 

Ὁ ἄνθρωπος δέν κατέχει τήν Πολιτική Παιδεία

 Ὁ ἄνθρωπος δέν κατέχει τήν Πολιτική Παιδεία• ὁ Προμηθέας δέν μπόρεσε νά τήν κλέψει καί νά τήν δώσει στόν "πήλινο" ἄνθρωπο, ὅπως ἔκανε μέ τήν φωτιά 
(τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν• ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. Πλάτωνος Πρωταγόρας 321d).
bafa9d70-2c24-4a3b-ba8b-b24ec6f1bac6.jpg

Ὑγίανσις

Ὑγίανσις: ἡ ἀποκατάστασις εἰς ὑγείαν, ἀντίθετον τοῦ νόσανσις

 - Ὑγίανσις ἡ εἰς ὑγίειαν, νόσωσις δ΄ ἡ εἰς νόσον (Ἀριστοτέλης -  "ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ Α ")

Ὁ ἰατρός δέν ἐπιτρέπεται

"Ὁ ἰατρός δέν ἐπιτρέπεται νά προβεῖ σέ ὁποιαδήποτε πράξη χωρίς τήν προηγούμενη συναίνεση τοῦ ἀσθενῆ"

 

Κώδικας Ἰατρικῆς Δεοντολογίας

Νόμος 3418 /28/11/2005

Ἇρθρο 12 § 1

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ἀρ. Φύλλου 287

Image
Ὁδός Ἁγίου Δημητρίου 81 - Ἅλιμος, 17456
210 9840152 - 6976 615264

Δρ. Νικολαος Σ. Ρικανιαδης

Γενικός Χειρουργός - Χειρουργός Μαστοῦ
Ἐνδοσκοπική Χειρουργική Μαστοῦ & Κοιλίας
Διδάκτωρ Ἰατρικῆς Σχολής Παν. Ἰωαννίνων
τ. Ἰατρός Κλινικῆς Μαστοῦ, Νοσ. "Ἅγιος Σάββας"
Oncology Fellow, Roswell Park Cancer Institute,  New York
Ἐπιστημονικός συνεργάτης Κλιν. Μαστοῦ & Θυρεοειδοῦς Nippon Medical Scool, Tokyo