ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Κατάθλιψη
 • Ἀνησυχία - Ἆγχος (anxiety)
 • Διαταραχές ψυχικῆς ὑγείας (χημειο-εγκέφαλος)
 • Ἀϋπνία
 • Δυσχέρεια προσαρμογῆς σέ σωματικές μεταβολές ἀπότοκες τῶν θεραπευτικῶν χειρισμῶν
 • Δυσχέρειες ἐπαναφορᾶς στήν φυσιολογική ζωή
 • Αἰσθήματα ἐνοχῆς
 • Ἐλαττωμένη αὐτοπεποίθηση
 • Ἐπίμονη αἴσθηση εὐπάθειας σέ ἀσθένειες
 • Αὐξημένη ἐπίγνωση θνητότητος
 • Φόβος ὑποτροπῆς
 • Φόβος κοινωνικῶν διακρίσεων
 • Δυσχέρεια στήν ἱκανότητα συγκατάθεσης ἤ ἀρνήσεως προτεινομένων θεραπευτικῶν χειρισμῶν
 • Θλίψη (grief)