ΟΓΚΟΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

Τά μαλακά μόρια περιλαμβάνουν τούς ἱστούς τοῦ σώματος πού περικλείουν, ὑποστηρίζουν καί συνδέουν τά διάφορα ὄργανα καί μέρη τοῦ σώματος. Προσδίδουν τό σχῆμα καί τήν δομή τοῦ σώματος, προστατεύουν εὐαίσθητα ὄργανα, μετακινοῦν ὑγρά ἀπό ἕνα σημεῖο τοῦ σώματος σέ ἕνα ἄλλο καί ἀποθηκεύουν ἐνέργεια.

Οἱ κυριώτερες κατηγορίες μαλακῶν μορίων εἶναι:

 • Λιπώδης ίστός

Ἀποτελεῖται ἀπό λιποκύτταρα. Σέ ὅλο τό σῶμα εὑρίσκεται κάτω ἀπό τό δέρμα καί ἐπίσης περιβάλλει πολλά ὄργανα. Ἀποθηκεύει ἐνέργεια καί κρατᾶ τό σῶμα ζεστό

 • Συνδετικός ἱστός

Ἀποτελεῖται ἀπό κύτταρα πού συγκροτοῦν ἶνες. Εὑρίσκεται σέ τένοντες καί συνδέσμους κινώντας μέρη τοῦ σώματος καί στό τοίχωμα ἀγγείων καί ὀργάνων καθιστώντας τα ἰσχυρά καί σταθερά

 • Μυϊκός ἱστός (λεῖος, γραμμωτός, καρδιακός)

 1. Ὁ λεῖος μυϊκός ἱστός εὑρίσκεται στό τοίχωμα κοίλων ὀργάνων καί προκαλεῖ ἀκούσια σύσπαση καί χάλαση τῶν ὀργάνων

 2. Ὁ γραμμωτός μυϊκός ἱστός ἀποτελεῖ τούς μῦς πού προσφύονται σέ ὁστᾶ (στό πρόσωπο ὑπάρχουν γραμμωτοί μῦς πού προσφύονται καί στό δέρμα) καί προκαλεῖ τίς ἑκούσιες κινήσεις
 3. Ὁ καρδιακός μυϊκός ἱστός σχηματίζει τά τοιχώματα τῆς καρδιᾶς καί λειτουργεῖ αὐτόματα

 

 • Διάμεσος ἱστός

Εἶναι χαλαρός συνδετικός ἱστός πού εὑρίσκεται μεταξύ ἀρθρώσεων, τενόντων καί κοιλοτήτων τοῦ σώματος μεταξύ ὁστῶν καί τενόντων

 • Αἱμοφόρος ἱστός

Σχηματίζει τά αἱμοφόρα ἀγγεῖα (ἀρτηρίες, φλέβες, τριχοειδῆ ἀγγεῖα) πού μεταφέρουν ὀξυγόνο, θρεπτικά συστατικά, ὁρμόνες καί διάφορα προϊόντα πρός ἀποβολή στά διάφορα ὄργανα τοῦ σώματος

 • Λεμφοφόρος ἱστός

Σχηματίζει τά λεμφαγγεῖα πού φέρουν τήν λέμφο (ὑγρό τοῦ σώματος πού συλλέγει καί μεταφέρει διάφορα ἀπόβλητα, κατεστραμμένα κύτταρα καί μικροοργανισμούς) ἀπό ὁλόκληρο τό σῶμα πρός τήν καρδιά

 

 • Νευρικός ἱστός

Ἀποτελεῖται ἀπό

 1. νευρικά κύτταρα πού μεταφέρουν ἠλεκτρικά μηνύματα πρός ὅλα τά ὄργανα, ἐλέγχοντας τίς λειτουργίες και τίς κινήσεις τοῦ σώματος
 2. νευρογλοιακά κύτταρα πού ἀποτελοῦν τόν ἱστό πού περιβάλλει καί στηρίζει τά νευρικά κύτταρα