ΔΙΑΓΝΩΣΗ

NEVISENSE

Τό Ἰατρεῖο «Ὑγίανσις» εἷναι τό μοναδικό στήν Ἑλλάδα πού διαθέτει καί

χρησιμοποιεῖ τήν εἰδική συσκευή NEVISENSE γιά τήν κλινική ἐξέταση καί χαρτογράφηση βλαβῶν τοῦ δέρματος, ὅπως τό μελάνωμα.

Ἡ συσκευή NEVISENSE ἀναπτύχθηκε στό Πανεπιστήμιο Karolinska τῆς

Σουηδίας καί εἷναι ἡ μόνη πού ἔχει ἔγκριση ἀπό τoύς κυβερνητικούς ὀργανισμούς τῶν ὑπουργείων Ὑγείας FDA τῆς Ἀμερικῆς καί TGA τῆς Αὐστραλίας ὡς παραμετροποιημένη μέθοδος ἀξιολογήσεως τοῦ μελανώματος καί τῶν καρκινωμάτων τοῦ δέρματος.

Ἡ μέθοδος ἐφαρμόζει ἕνα σύστημα φασματοσκοπήσεως

ἠλεκτρικῶν ἐμπεδήσεων / ἀντιστάσεων, μέ σκοπό τήν ἀνίχνευση

ἀτύπων βλαβῶν σέ κυτταρικό ἐπίπεδο. Μέ αὐτόν τόν τρόπο

συλλέγονται πολύτιμες πληροφορίες πού ἀφοροῦν:

  • ·τό μελάνωμα
  • ·τό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC)
  • ·τό ἀκανθοκυτταρικό καρκίνωμα (SCC)
  • ·τούς δυσπλαστικούς σπίλους
  • ·τήν ἀτοπική δερματίτιδα
  • ·τό ἔκζεμα

Τρόπος ἐφαρμογῆς:

Ἡ συγκεκριμένη πρός ἐξέταση δερματική βλάβη ἐλέγχεται

ἐφαρμόζοντας καί κρατώντας τήν συσκευή πάνω στό δέρμα γιά μισό λεπτό. Ἡ κάθε μέτρηση ἀπαιτεῖ περίπου πέντε λεπτά.

Τά ἀποτελέσματα εἷναι στήν διάθεσή μας ἀμέσως μετά τήν

ἐξέταση.

Πλεονεκτήματα τῆς μεθόδου:

  • ·Μᾶς προσφέρει ἐπιπρόσθετες πληροφορίες πού δέν μποροῦν

νά ἀποκτηθοῦν μέ τήν ἁπλῆ ἐπισκόπηση ἤ τήν δερματοσκόπηση

  • ·Μᾶς παρέχει ἀκριβέστερες διαγνώσεις πού ἀφοροῦν τό

μελάνωμα πρώϊμου σταδίου, τά ἐπιθηλιώματα (καρκινώματα

τοῦ δέρματος) καί τούς ἄτυπους σπίλους.  Ἡ ἀνίχνευση μέ τήν συσκευή NEVISENSE ἄτυπων δερματικῶν βλαβῶν καί μελανωμάτων πρώϊμου σταδίου ἔχει ὡς στόχο τήν βελτίωση τῆς διαγνωστικῆς ἀκρίβειας καί τήν μείωση τῶν περιττῶν βιοψιῶν. Ἡ ἔγκαιρη ἀνίχνευση ἄτυπων σπίλων δυνητικά σώζει ζωές, ἐφ’ ὅσον μέ τήν ἀφαίρεσή τους ἀνακόπτεται ἡ ἐξέλιξή τους

πρός μελάνωμα

  • ·Εἷναι μία μή ἐπεμβατική (ἀναίμακτη) μέθοδος ἐξετάσεως

ὕποπτων δερματικῶν βλαβῶν μέ ἄμεσα ἀποτελέσματα

  • ·Μᾶς κατευθύνει νά διαμορφώσουμε τό καταλληλότερο

πρόγραμμα παρακολουθήσεως καί θεραπείας γιά τήν κάθε

περίπτωση